CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021.

Chi tiết xin mời em tại đây

Tin tức liên quan