16:35 29/09/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố về việc bầu Trưởng…

09:46 28/09/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES…

22:16 21/09/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố kết quả họp ĐHĐCĐ…

21:11 13/09/2022

Công văn CBTT của Công ty về việc nhận được quyết định của cơ quan thuế Kính mời quý anh/chị…

23:38 29/08/2022

Công văn CBTT Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc bán tài sản. Kính…

17:51 19/08/2022

Công văn công bố thông tin của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm…