CBTT: NGHỊ QUYẾT HĐQT TIẾP NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG NHỮ VĂN HOAN

Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nhữ Văn Hoan. Theo quy định tại Điều 27.4.c Điều lệ FLCHOMES, Ông Nhữ Văn Hoan không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES kể từ ngày 07/01/2020.

File nghị quyết tải về tại đây.

 

 

 

Tin tức liên quan