CBTT: TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

(Đính kèm file Nghị quyết)

 

 

 

Tin tức liên quan