FLCHOMES – CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.

Chi tiết xin mời xem tại đây

Tin tức liên quan