[FLCHOMES] NGHỊ QUYẾT 01/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết

01/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES v/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ngày 11/01/2022.

Chi tiết xin mời xem tại đây

Tin tức liên quan