FLCHOMES – NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết xin mời xem tại đây:

Tin tức liên quan