[FLCHOMES] NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết v/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chi tiết xin mời xem tại đây

Tin tức liên quan