CBTT: BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Mời xem file đầy đủ tại đây.

Tin tức liên quan