CBTT: FLCHOMES CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố thông tin “Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo”.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan