CBTT: NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES NGÀY 29/6/2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes công bố Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-FLCHOMES ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan