FHH: THÔNG BÁO CÔNG VĂN CỦA UBCKNN VỀ CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM TÀI CHÍNH 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020.

Chi tiết tại file đính kèm.

Tin tức liên quan