CBTT: CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY VỀ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔ CHỨC LẦN THỨ HAI NGÀY 30/7/2022.

Công văn công bố thông tin của Công ty về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức lần thứ hai ngày 30/7/2022.

Kính mời quý anh/chị theo dõi thông tin và tải file đầy đủ tại đây

Tin tức liên quan