FLCHOMES – NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thông báo nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đong thường niên 2021

Chi tiết xin mời xem tại đây:

Tin tức liên quan