Đại hội cổ đông

Thường niên

Năm đại hội Nội dung Tài liệu
2020 Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
2021 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Biên bản họp Ban kiểm soát
2022 Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các tài liệu khác