Báo cáo

tài chính

Năm báo cáo Nội dung Tài liệu
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính hợp nhất (phát hành lại)
Báo cáo tài chính riêng (phát hành lại)
Quý I/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý II/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Bán niên 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý III/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý IV/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
2020 Báo cáo tài chính hợp nhất (audited)
Báo cáo tài chính riêng (audited)
Quý I/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý II/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Bán niên 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý III/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý IV/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
2021 Báo cáo tài chính hợp nhất (audited)
Báo cáo tài chính riêng (audited)
Quý I/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý II/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý III/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng