Báo cáo

tài chính

Năm báo cáo Nội dung Tài liệu
2019 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý I/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý II/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Bán niên 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng
Quý III/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng